CCDBAngiospermsBrassicaceaeThlaspiThlaspi kovatsii Heuff.

8 chromosome counts in Thlaspi kovatsii Heuff.:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
!   Thlaspi hungaricum Dvořáková Thlaspi kovatsii Heuff.   14 IPCN online Dvorakova, M. 1983. K poznani karyologickych pomer u druhu Thlaspi hungaricum. Preslia 55: 83–85.
!   Thlaspi hungaricum Dvořáková Thlaspi kovatsii Heuff.   14 IPCN online Dvorakova, M. 1978. Taxomomische Ubersicht der Arten von Thlaspi jankae-Aggregat. Preslia 50: 13–21.
!   Thlaspi hungaricum Dvořáková Thlaspi kovatsii Heuff.   14 IPCN75-78 Dvorakova 1978
!   Noccaea kovatsii (Heuff.) F. K. Mey. Thlaspi kovatsii Heuff. 7   Warwick, 2006 Jaretzky
!   Noccaea kovatsii (Heuff.) F. K. Mey. Thlaspi kovatsii Heuff.   14 Warwick, 2006 Manton
!   Noccaea kovatsii (Heuff.) F. K. Mey. Thlaspi kovatsii Heuff.   14 Warwick, 2006 Dvorkov
!   Noccaea kovatsii (Heuff.) F. K. Mey. Thlaspi kovatsii Heuff.   14 Warwick, 2006 Dvorkov
!   Noccaea kovatsii (Heuff.) F. K. Mey. Thlaspi kovatsii Heuff.   14 Warwick, 2006 Polatschek