CCDBAngiospermsCompositaeTephroserisSenecio atropurpureus (Ledeb.) B. Fedtsch.

16 chromosome counts in Senecio atropurpureus (Ledeb.) B. Fedtsch.:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
!   Senecio atropurpureus (Ledeb.) B. Fedtsch. Tephroseris integrifolia subsp. atropurpurea (Ledeb.) B. Nord.   28 IPCN65 Zhukova 1965a
  Senecio atropurpureus (Ledeb.) B. Fedtsch. Tephroseris integrifolia subsp. atropurpurea (Ledeb.) B. Nord.   48 IPCN online Krogulevich, R. E. 1984. In R.E. Krogulevich & T.S. Rostovtseva, Khromosomnye Chisla Tsvetkovykh Rastenii i Sibiri Dal'nego Vostoka. Izdatel'stvo "Nauka", Sibirskoe Otdelenie, Novosibirsk. ý.
  Senecio atropurpureus (Ledeb.) B. Fedtsch. Tephroseris integrifolia subsp. atropurpurea (Ledeb.) B. Nord.   48 IPCN online ZHUKOVA, P. G. 1982. Chromosome numbers of some plant species of north-eastern Asia. Bot. Zhurn. SSSR 67 (3): 360–365.
  Senecio atropurpureus (Ledeb.) B. Fedtsch. Tephroseris integrifolia subsp. atropurpurea (Ledeb.) B. Nord.   48 IPCN online Krogulevich, R. E. 1978. Kariologicheskij analiz vidov flory Vostochnogo Sajana. V Flora Pribajkal'ja. 19–48. Nauka, Novosibirsk.
  Senecio atropurpureus (Ledeb.) B. Fedtsch. Tephroseris integrifolia subsp. atropurpurea (Ledeb.) B. Nord.   48, 50 IPCN online Krogulevich, R. E. 1976. Rol poliploidii v genesise flory Putorana. In: L. I. Malyshev, ed. 1976 Flora Putorana: Materali k Poznaniiu Osobennostei Sostava i Genezisia Gornykh Subarkticheskikh Flor Sibir. Novosibirsk. Nauka, Novosibirsk
  Senecio atropurpureus (Ledeb.) B. Fedtsch. Tephroseris integrifolia subsp. atropurpurea (Ledeb.) B. Nord.   48 IPCN online ZHUKOVA, P. G. 1980. Chromosome numbers of some Southern Chukotka plant species. Bot. Zhurn. 65 (1): 51–59.
  Senecio atropurpureus (Ledeb.) B. Fedtsch. Tephroseris integrifolia subsp. atropurpurea (Ledeb.) B. Nord.   48 IPCN online ZHUKOVA, P. G. & V. V. Petrovsky. 1980. Chromosome numbers and taxonomy of some species of the Anyui Mts. Bot. Zhurn. 65 (5): 651–659.
  Senecio atropurpureus (Ledeb.) B. Fedtsch. Tephroseris integrifolia subsp. atropurpurea (Ledeb.) B. Nord.   48 IPCN online ZHUKOVA, P. G. & V. V. Petrovsky. 1976. Chromosome numbers of some Western Chukolka plant species, II. Bot. Žhurn. (Moscow & Leningrad) 61(7): 963–969.
  Senecio atropurpureus (Ledeb.) B. Fedtsch. Tephroseris integrifolia subsp. atropurpurea (Ledeb.) B. Nord.   48 IPCN online ZHUKOVA, P. G., A. A. KOROBKOV & A. D. TIKHONOVA. 1977. Chromosome numbers of some plant species in the eastern Arctic Yakuta. Bot. Žhurn. (Moscow & Leningrad) 62(2): 229–234.
  Senecio atropurpureus (Ledeb.) B. Fedtsch. Tephroseris integrifolia subsp. atropurpurea (Ledeb.) B. Nord.   ca.48 IPCN online Krogulevich, R. E. 1971. The role of polyploidy in the genesis of the alpine flora of the Stanovoye Nagorye Mountains. Pp. 115- 214 in The ecology of the flora of the Trans-Baikal region. Irkutsk.
  Senecio atropurpureus (Ledeb.) B. Fedtsch. Tephroseris integrifolia subsp. atropurpurea (Ledeb.) B. Nord.   48 IPCN online Krogulevich, R. E. 1978. Karyological analysis of the species of the flora of eastern Sayana. Pp. 19-48 in L. I. Malyshev & G. A. Peshlcova (eds.) Flora of the Prebaikal. Novosibirsk.
!   Senecio atropurpureus (Ledeb.) B. Fedtsch. Tephroseris integrifolia subsp. atropurpurea (Ledeb.) B. Nord.   48 IPCN67-71 JOHNSON, A.W., & J.G. PACKER. 1968. Chromosome numbers in the flora of Ogotruk Creek, N.W. Alaska. Bot. Not. 121: 403-456.
!   Senecio atropurpureus (Ledeb.) B. Fedtsch. Tephroseris integrifolia subsp. atropurpurea (Ledeb.) B. Nord.   48 IPCN67-71 ZHUKOVA, P.G., & V.V. PETROVSKY. 1971. Chromosome numbers of certain flowering plants of the Wrangel island. (In Russian). Bot. Zurn. 56: 294-305.
!   Senecio atropurpureus (Ledeb.) B. Fedtsch. Tephroseris integrifolia subsp. atropurpurea (Ledeb.) B. Nord.   48 IPCN67-71 ZHUKOVA, P.G . & A.D. TIKHONOVA. 1971. Chromosome numbers of certain plant species indigenous to the Chukotsky province. (In Russian). Bot. Zurn. 56: 868-875.
  Senecio atropurpureus (Ledeb.) B. Fedtsch. Tephroseris integrifolia subsp. atropurpurea (Ledeb.) B. Nord.   48 IPCN73-74 ZHUKOVA, P.G., V.V. PETROVSKY, & T.N. PLIEVA. 1973. The chromosome numbers and taxonomy of some plant species from Siberia and Far East. (in Russian) Bot. zurn. (Moscow & Leningrad) 58: 1331-1342.
!   Senecio atropurpureus (Ledeb.) B. Fedtsch. Tephroseris integrifolia subsp. atropurpurea (Ledeb.) B. Nord.   96 IPCN73-74 PACKER, J. G., & G.D. MCPHERSON. 1974. Chromosome numbers in some vascular plants from northern Alaska. Canad. J. Bot. 52: 1095-1099.