CCDBAngiospermsCompositaeArnicaArnica angustifolia subsp. iljinii (Maguire) I. K. Ferguson

16 chromosome counts in Arnica angustifolia subsp. iljinii (Maguire) I. K. Ferguson:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
!   Arnica angustifolia subsp. iljinii (Maguire) I. K. Ferguson Arnica angustifolia subsp. iljinii (Maguire) I. K. Ferguson   56 Flora Europaea Flovik, 1940
  Arnica iljinii (Maguire) Iljin Arnica angustifolia subsp. iljinii (Maguire) I. K. Ferguson   56(1) Asteracea Zhukova et al. 1977 Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad)
!   Arnica angustifolia subsp. iljinii Arnica angustifolia subsp. iljinii (Maguire) I. K. Ferguson   56(1) Asteracea Zhukova et al. 1977 Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad)
  Arnica alpina subsp. iljinii Maguire Arnica angustifolia subsp. iljinii (Maguire) I. K. Ferguson 19(1)   Asteracea Barker, W. W. 1967 Taxon
!   Arnica angustifolia subsp. iljinii (Mag.) I. K. Ferguson Arnica angustifolia subsp. iljinii (Maguire) I. K. Ferguson 19(1)   Asteracea Barker, W. W. 1967 Taxon
  Arnica iljinii (Maguire) Iljin Arnica angustifolia subsp. iljinii (Maguire) I. K. Ferguson   56 IPCN online Krogulevich, R. E. 1984. In R.E. Krogulevich & T.S. Rostovtseva, Khromosomnye Chisla Tsvetkovykh Rastenii i Sibiri Dal'nego Vostoka. Izdatel'stvo "Nauka", Sibirskoe Otdelenie, Novosibirsk. ý.
  Arnica iljinii (Maguire) Iljin Arnica angustifolia subsp. iljinii (Maguire) I. K. Ferguson   56 IPCN online Yurtsev, B. A. & P. G. ZHUKOVA. 1982. Chromosome numbers of some plants of the northeastern Yakutia (the drainage of the Indigirka River in its middle reaches). Bot. Zhurn. 67 (6): 778–787. (In Russian).
  Arnica iljinii (Maguire) Iljin Arnica angustifolia subsp. iljinii (Maguire) I. K. Ferguson   56 IPCN online Krogulevich, R. E. 1976. Rol poliploidii v genesise flory Putorana. In: L. I. Malyshev, ed. 1976 Flora Putorana: Materali k Poznaniiu Osobennostei Sostava i Genezisia Gornykh Subarkticheskikh Flor Sibir. Novosibirsk. Nauka, Novosibirsk
  Arnica iljinii (Maguire) Iljin Arnica angustifolia subsp. iljinii (Maguire) I. K. Ferguson   56 IPCN online ZHUKOVA, P. G. 1980. Chromosome numbers of some Southern Chukotka plant species. Bot. Zhurn. 65 (1): 51–59.
  Arnica iljinii (Maguire) Iljin Arnica angustifolia subsp. iljinii (Maguire) I. K. Ferguson   56 IPCN online ZHUKOVA, P. G. & V. V. Petrovsky. 1980. Chromosome numbers and taxonomy of some species of the Anyui Mts. Bot. Zhurn. 65 (5): 651–659.
  Arnica iljinii (Maguire) Iljin Arnica angustifolia subsp. iljinii (Maguire) I. K. Ferguson   57 IPCN online Love, A. & D. Love. 1975. In IOPB chromosome number reports XLVIII. Taxon 24: 367–372.
  Arnica iljinii (Maguire) Iljin Arnica angustifolia subsp. iljinii (Maguire) I. K. Ferguson   56 IPCN online ZHUKOVA, P. G. & V. V. Petrovsky. 1976. Chromosome numbers of some Western Chukolka plant species, II. Bot. Žhurn. (Moscow & Leningrad) 61(7): 963–969.
  Arnica iljinii (Maguire) Iljin Arnica angustifolia subsp. iljinii (Maguire) I. K. Ferguson   56 IPCN66 Zhukova 1966
!   Arnica alpina subsp. iljinii Maguire Arnica angustifolia subsp. iljinii (Maguire) I. K. Ferguson 19   IPCN67-71 BARKER, W.W. 1967. In IOPB chromosome number reports X. Taxon 16: 146-157.
  Arnica iljinii (Maguire) Iljin Arnica angustifolia subsp. iljinii (Maguire) I. K. Ferguson   56 IPCN67-71 ZHUKOVA, P. G. 1967. Chromosome numbers in some species of plants of the north-eastern part of the USSR. II. (In Russian). Bot. Zhur. 52: 983-987.
  Arnica iljinii (Maguire) Iljin Arnica angustifolia subsp. iljinii (Maguire) I. K. Ferguson   56 IPCN73-74 ZHUKOVA, P.G., V.V. PETROVSKY, & T.N. PLIEVA. 1973. The chromosome numbers and taxonomy of some plant species from Siberia and Far East. (in Russian) Bot. zurn. (Moscow & Leningrad) 58: 1331-1342.