CCDBAngiospermsLeguminosaeAstragalusAstragalus schelichowii Turcz.

11 chromosome counts in Astragalus schelichowii Turcz.:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
  Astragalus schelichowii Turcz. Astragalus schelichowii Turcz.   16 IPCN online  
  Astragalus schelichowii Turcz. Astragalus schelichowii Turcz.   16 IPCN online Gurzenkov, N. N. & N. S. Pavlova. 1983. Kariologicheskoe issledovanie dalnevostoch-nykh vidov Astragalus L. Tezisy Dokl. 7 Delegat. S"ezda Vsesojusn. Bot. Ob. Doneck. 17.
  Astragalus schelichowii Turcz. Astragalus schelichowii Turcz.   16 IPCN online Yurtsev, B. A. & P. G. ZHUKOVA. 1982. Chromosome numbers of some plants of the northeastern Yakutia (the drainage of the Indigirka River in its middle reaches). Bot. Zhurn. 67 (6): 778–787. (In Russian).
  Astragalus schelichowii Turcz. Astragalus schelichowii Turcz.   16,32 IPCN online ZHUKOVA, P. G. 1983. Chromosome numbers of some species of the family Fabaceae from north-east Asia. Bot. Zhurn. SSSR 68 (7): 925–932.
  Astragalus schelichowii Turcz. Astragalus schelichowii Turcz.   16 IPCN online Krogulevich, R. E. 1976. Rol poliploidii v genesise flory Putorana. In: L. I. Malyshev, ed. 1976 Flora Putorana: Materali k Poznaniiu Osobennostei Sostava i Genezisia Gornykh Subarkticheskikh Flor Sibir. Novosibirsk. Nauka, Novosibirsk
  Astragalus schelichowii Turcz. Astragalus schelichowii Turcz.   16 IPCN online Gurzenkov, N. N. & N. S. Pavlova. 1984. Chromosome numbers in the representatives of the genera Astragalus and Oxytropis (Fabaceae) from the Far East of the USSR. Bot. Zhurn. SSSR 69(11): 1569–1570.
  Astragalus schelichowii Turcz. Astragalus schelichowii Turcz.   16 IPCN online Pavlova, N. S., N. S. Probatova & A. P. Sokolovskaja. 1989. Taksonomicheskij obzor semejstva Fabaceae, chisla khromosom i rasprostranenie na Sovetskom Dal'nem Vostoke. Komarovskie Čtenija (Vladivostok) 36: 20–47.
  Astragalus schelichowii Turcz. Astragalus schelichowii Turcz.   16ü16,32ü16 IPCN online Krasnoborov, I. M., T. S. Rostovtseva & S. A. Ligus. 1980. Chromosome numbers of some plant species of South Siberia and the Far East. Bot. Zhurn. 65 (5): 659–668.
  Astragalus schelichowii Turcz. Astragalus schelichowii Turcz.   16 IPCN75-78 Zhukova et al. 1977a
!   Astragalus schelichowii Turcz. Astragalus schelichowii Turcz.   16 IPCN73-74 ZHUKOVA, P.G., V.V. PETROVSKY, & T.N. PLIEVA. 1973. The chromosome numbers and taxonomy of some plant species from Siberia and Far East. (in Russian) Bot. zurn. (Moscow & Leningrad) 58: 1331-1342.
!   Astragalus schelichowii None Astragalus schelichowii Turcz.   16 Cave1963 Led. & Rever 1963