CCDBAngiospermsLeguminosaeLathyrusLathyrus humilis (Ser.) Spreng.

20 chromosome counts in Lathyrus humilis (Ser.) Spreng.:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
!   Lathyrus humilis (Ser.) Spreng. Lathyrus humilis (Ser.) Spreng.   14 IAPT/IOPB IAPT/IOPB Chromosome Data 12
!   Lathyrus humilis (Ser.) Spreng. Lathyrus humilis (Ser.) Spreng.   14 IAPT/IOPB IAPT/IOPB Chromosome Data 8
!   Lathyrus humilis (Ser.) Spreng. Lathyrus humilis (Ser.) Spreng.   14 IPCN online Starodubtsev, V. N. 1985. Chromosome numbers in the representatives of some families from the Soviet Far East. Bot. Zhurn. SSSR 70(2): 275–277. (In Russian).
!   Lathyrus humilis (Ser.) Spreng. Lathyrus humilis (Ser.) Spreng.   14 IPCN online Krogulevich, R. E. 1984. In R.E. Krogulevich & T.S. Rostovtseva, Khromosomnye Chisla Tsvetkovykh Rastenii i Sibiri Dal'nego Vostoka. Izdatel'stvo "Nauka", Sibirskoe Otdelenie, Novosibirsk. ý.
!   Lathyrus humilis (Ser.) Spreng. Lathyrus humilis (Ser.) Spreng.   14 IPCN online Krogulevich, R. E. 1978. Kariologicheskij analiz vidov flory Vostochnogo Sajana. V Flora Pribajkal'ja. 19–48. Nauka, Novosibirsk.
!   Lathyrus humilis (Ser.) Spreng. Lathyrus humilis (Ser.) Spreng.   14 IPCN online Krogulevich, R. E. 1978. Karyological analysis of the species of the flora of eastern Sayana. Pp. 19-48 in L. I. Malyshev & G. A. Peshlcova (eds.) Flora of the Prebaikal. Novosibirsk.
  Lathyrus humilis (Ser.) Spreng. Lathyrus humilis (Ser.) Spreng.   14 IPCN online Pavlova, N. S., N. S. Probatova & A. P. Sokolovskaja. 1989. Taksonomicheskij obzor semejstva Fabaceae, chisla khromosom i rasprostranenie na Sovetskom Dal'nem Vostoke. Komarovskie Čtenija (Vladivostok) 36: 20–47.
!   Lathyrus humilis (Ser.) Spreng. Lathyrus humilis (Ser.) Spreng.   14 IPCN66 Sokolovskaya 1966
!   Lathyrus humilis (Ser.) Spreng. Lathyrus humilis (Ser.) Spreng.   14 IPCN67-71 MESICEK, J., & J. SOJAK. 1969. Chromosome counts of some Mongolian plants. Folia Geobot. Phytotax., Praha 4: 55-86.
!   Lathyrus humilis (Ser.) Spreng. Lathyrus humilis (Ser.) Spreng.   14 IPCN75-78 Krogulevich 1978
!   Lathyrus humilis (Ser.) Spreng. Lathyrus humilis (Ser.) Spreng.   14 Fedorov, 1974 COKOXOBCKag 1966
!   Lathyrus humilis (Ser.) Spreng. Lathyrus humilis (Ser.) Spreng.   14 Fedorov, 1974 Senn 1938b
!   Lathyrus humilis (Ser.) Spreng. Lathyrus humilis (Ser.) Spreng.   14 Fedorov, 1974 Kawakami 1930
!   Lathyrus humilis (Ser.) Spreng. Lathyrus humilis (Ser.) Spreng.   14 Fedorov, 1974 Senn 1938b
!   Lathyrus humilis (Ser.) Spreng. Lathyrus humilis (Ser.) Spreng.   14 Fedorov, 1974 Sakai B. 1951 (D. 1955)
!   Lathyrus humilis (Ser.) Spreng. Lathyrus humilis (Ser.) Spreng.   14 Fedorov, 1974 Jinno 1956b
!   Lathyrus humilis (Ser.) Spreng. Lathyrus humilis (Ser.) Spreng.   14 Fedorov, 1974 CoxoHoucKaJI 1960a, 1966
!   Lathyrus humilis (Ser.) Spreng. Lathyrus humilis (Ser.) Spreng.   14 Fedorov, 1974 Brightmore, White 1963
!   Lathyrus humilis (Ser.) Spreng. Lathyrus humilis (Ser.) Spreng.   14 IAPT/IOPB IAPT/IOPB Chromosome Data 17
  Lathyrus humilis (Ser.) Spreng. Lathyrus humilis (Ser.) Spreng.   14 IAPT/IOPB IAPT/IOPB Chromosome Data 26