CCDBAngiospermsPlantaginaceaeLagotisLagotis minor (Willd.) Standl.

32 chromosome counts in Lagotis minor (Willd.) Standl.:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
  Lagotis glauca Gaertn. Lagotis minor (Willd.) Standl.   22 veronic Khromosomnye chisla i taksonomiya nekotorykh vidov rasteniy Sibiri i dasjnego vostoka - The chromosome numbers and taxonomy of some plant species from Siberia and Far East | Bot. Zurn. | 58: 1331-1342 | 1973
!   Lagotis minor (Willd.) Standl. Lagotis minor (Willd.) Standl.   22 veronic Chisla khromosom u nekotorykh vidov rasteniy severo-vostaka SSSR | Bot. Zurn. | 51: 1511-1516 | 1966
!   Lagotis minor (Willd.) Standl. Lagotis minor (Willd.) Standl.   22 veronic Chisla khromosom u nekotorykh vidov rasteniy severo-vostaka SSSR. IV - Chromosome numbers in certain plant species indigenous to the north-east of the U.S.S.R. IV | Bot. Zurn. | 54: 1985-1990 | 1969
!   Lagotis minor (Willd.) Standl. Lagotis minor (Willd.) Standl.   22 veronic Khromosomnye chisla nekotorykh vidov rasteniy Chukotki.1 - Chromosome numbers of certain plant species indigenous to the Chuktoskiy Province | Bot. Zurn. | 56: 868-875 | 1971
!   Lagotis minor (Willd.) Standl. Lagotis minor (Willd.) Standl. 11   veronic IOPB chromosome number reports XXXVII. | Taxon | 21: 495-500 | 1972
  Lagotis glauca Gaertn. Lagotis minor (Willd.) Standl.   22 veronic Chromosome numbers in the flora of Ogotoruk Creek, N. W. Alaska | Bot. Notiser | 121:403-456 | 1968
!   Lagotis minor (Willd.) Standl. Lagotis minor (Willd.) Standl.   44 veronic Chromosomnye cisla cvetkovych rastenij Sibiri i Dalnego Vostoka | | | 1984
!   Lagotis minor (Willd.) Standl. Lagotis minor (Willd.) Standl.   44 veronic Chromosomnye cisla cvetkovych rastenij Sibiri i Dalnego Vostoka | | | 1984
!   Lagotis minor (Willd.) Standl. Lagotis minor (Willd.) Standl.   44 veronic Chromosomnye cisla cvetkovych rastenij Sibiri i Dalnego Vostoka | | | 1984
!   Lagotis minor (Willd.) Standl. Lagotis minor (Willd.) Standl.   44 veronic Chromosomnye cisla cvetkovych rastenij Sibiri i Dalnego Vostoka | | | 1984
!   Lagotis minor (Willd.) Standl. Lagotis minor (Willd.) Standl.   c.44 veronic Geograficheskogo rasprostranenie poliploidnykh vidov rasteniy v evrasziatskoy arktike | Bot. Zurn. | 45: 370-381 | 1960
!   Lagotis minor (Willd.) Standl. Lagotis minor (Willd.) Standl.   22 veronic Chisla khromosom u nekotorykh vidov rasteniy kraynego-severo-vostaka SSSR - Chromosome numbers in some species of plants of the North-Eastern part of the U.S.S.R., II | Bot. Zurn. | 52:983-987 | 1967
!   Lagotis minor (Willd.) Standl. Lagotis minor (Willd.) Standl.   22 veronic Chisla khromosom u nekotorykh vidov rasteniy kraynego-severo-vostaka SSSR - Chromosome numbers in some species of plants of the North-Eastern part of the U.S.S.R., II | Bot. Zurn. | 52:983-987 | 1967
!   Lagotis minor (Willd.) Standl. Lagotis minor (Willd.) Standl.   22 veronic Chisla khromosom u nekotorykh vidov rasteniy severo-vostaka SSSR. III - Chromosome numbers in some plant species from the north-east of the U.S.S.R. III | Bot. Zurn. | 53: 365-368 | 1968
  Lagotis glauca Gaertn. Lagotis minor (Willd.) Standl.   22 veronic Geographical distribution on polyploid species (investigation of flora of Kamchatka) | Vestnik. Leningr. Univ., ser. Biol. | 1963, 3:38-52 | 1963
  Lagotis glauca Gaertn. Lagotis minor (Willd.) Standl.   22 veronic Voprosy Geogricheskogo rasprostraneniya poliploidnykh vidov rasteniy | Poliploidiya I selektsiya | 105-108 | 1965
  Lagotis glauca Gaertn. Lagotis minor (Willd.) Standl.   22 veronic Studies on the chromosome number in alpine plants. I. | Japanese Jour. Genetics | 9: 226-230 | 1934
  Lagotis glauca Gaertn. Lagotis minor (Willd.) Standl.   22 IPCN65 Sokolovskaya 1965
  Lagotis minor (Willd.) Standl. Lagotis minor (Willd.) Standl.   44 IPCN online Krogulevich, R. E. 1984. In R.E. Krogulevich & T.S. Rostovtseva, Khromosomnye Chisla Tsvetkovykh Rastenii i Sibiri Dal'nego Vostoka. Izdatel'stvo "Nauka", Sibirskoe Otdelenie, Novosibirsk. ý.
  Lagotis minor (Willd.) Standl. Lagotis minor (Willd.) Standl.   44 IPCN online Krogulevich, R. E. 1976. Rol poliploidii v genesise flory Putorana. In: L. I. Malyshev, ed. 1976 Flora Putorana: Materali k Poznaniiu Osobennostei Sostava i Genezisia Gornykh Subarkticheskikh Flor Sibir. Novosibirsk. Nauka, Novosibirsk
  Lagotis minor (Willd.) Standl. Lagotis minor (Willd.) Standl.   22 IPCN online ZHUKOVA, P. G. 1980. Chromosome numbers of some Southern Chukotka plant species. Bot. Zhurn. 65 (1): 51–59.
!   Lagotis minor (Willd.) Standl. Lagotis minor (Willd.) Standl.   22 IPCN66 Zhukova 1966
  Lagotis glauca Gaertn. Lagotis minor (Willd.) Standl.   22 IPCN67-71 JOHNSON, A.W., & J.G. PACKER. 1968. Chromosome numbers in the flora of Ogotruk Creek, N.W. Alaska. Bot. Not. 121: 403-456.
!   Lagotis minor (Willd.) Standl. Lagotis minor (Willd.) Standl.   22 IPCN67-71 ZHUKOVA, P.G. 1968. Chromosome numbers in some plant species from the north-east of the U.S.S.R. III. (In Russian) Bot. Zurn. 53: 365-368.
!   Lagotis minor (Willd.) Standl. Lagotis minor (Willd.) Standl.   22 IPCN67-71 ZHUKOVA, P.G. 1969. Chromosome number in certain plant species indigenous to the north-east of the USSR. IV. Bot. Zurn. 54: 1985-1990.
!   Lagotis minor (Willd.) Standl. Lagotis minor (Willd.) Standl.   22 IPCN67-71 ZHUKOVA, P. G. 1967. Chromosome numbers in some species of plants of the north-eastern part of the USSR. II. (In Russian). Bot. Zhur. 52: 983-987.
!   Lagotis minor (Willd.) Standl. Lagotis minor (Willd.) Standl.   22 IPCN67-71 ZHUKOVA, P.G . & A.D. TIKHONOVA. 1971. Chromosome numbers of certain plant species indigenous to the Chukotsky province. (In Russian). Bot. Zurn. 56: 868-875.
  Lagotis glauca Gaertn. Lagotis minor (Willd.) Standl. 11   IPCN75-78 Vasudevan 1975
!   Lagotis glauca Gaertn. Lagotis minor (Willd.) Standl.   22 IPCN73-74 ZHUKOVA, P.G., V.V. PETROVSKY, & T.N. PLIEVA. 1973. The chromosome numbers and taxonomy of some plant species from Siberia and Far East. (in Russian) Bot. zurn. (Moscow & Leningrad) 58: 1331-1342.
  Lagotis glauca Gaertn. Lagotis minor (Willd.) Standl.   22 Kumar, 1987 Sakai, K. 1934; Sokolovskaya, A.P. (Fedorov) ; Zhukova, P.G. et at. 1973
!   Lagotis glauca Gaertn. Lagotis minor (Willd.) Standl.   22 Darlington, 1955 Sakai 1934
  Lagotis glauca Gaertn. Lagotis minor (Willd.) Standl.   22 Cave1963 Sokolovskaya 1963