CCDBAngiospermsSaxifragaceaeSaxifragaSaxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. ex Willd.

18 chromosome counts in Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. ex Willd.:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
!   Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. ex Willd. Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. ex Willd.   120 Slovakia Database Murín A. & Paclová L., 1979: [Report], pp. 403-405. - In: Löve Á. (ed.), IOPB Chromosome number reports LXIV, Taxon 28 /4.
!   Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. ex Willd.   112 Flora Europaea Flovik , 1940
!   Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. ex Willd.   120 Flora Europaea Hamel, 1953
!   Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. ex Willd. Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. ex Willd.   > 100 IPCN65 Zhukova 19656
  Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. ex Willd. Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. ex Willd.   120 IPCN online Krogulevich, R. E. 1984. In R.E. Krogulevich & T.S. Rostovtseva, Khromosomnye Chisla Tsvetkovykh Rastenii i Sibiri Dal'nego Vostoka. Izdatel'stvo "Nauka", Sibirskoe Otdelenie, Novosibirsk. ý.
  Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. ex Willd. Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. ex Willd.   c.120 IPCN online Krogulevich, R. E. 1978. Kariologicheskij analiz vidov flory Vostochnogo Sajana. V Flora Pribajkal'ja. 19–48. Nauka, Novosibirsk.
  Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. ex Willd. Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. ex Willd.   c.120 IPCN online Krogulevich, R. E. 1976. Rol poliploidii v genesise flory Putorana. In: L. I. Malyshev, ed. 1976 Flora Putorana: Materali k Poznaniiu Osobennostei Sostava i Genezisia Gornykh Subarkticheskikh Flor Sibir. Novosibirsk. Nauka, Novosibirsk
  Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. ex Willd. Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. ex Willd.   63, 112, @$100 IPCN online Devyatov, A. G., P. Y. Zhmylev & A. D. Kozhevnikova. 1997. Chromosome numbers of some Arctic species of the genus Saxifraga (Saxifragaceae). Bot. Žhurn. (Moscow & Leningrad) 82(9): 122.
  Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. ex Willd. Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. ex Willd.   120 IPCN online Murin, A. & L. PACLOVA. 1979. In IOPB chromosome number reports LXIV. Taxon 28: 403–405.
!   Saxifraga hieraciifolia W. & K. Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. ex Willd.   112 IPCN75-78 Love & Love 1975a
!   Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. ex Willd.   more than 100 IPCN73-74 PACKER, J. G., & G.D. MCPHERSON. 1974. Chromosome numbers in some vascular plants from northern Alaska. Canad. J. Bot. 52: 1095-1099.
!   Micranthes hieraciifolia (Waldst. & Kit.) Haw. Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. ex Willd.   112,120 eFlora  
!   Saxifraga hieraciifolia Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. ex Willd.   c.80 Darlington, 1955  
!   Saxifraga hieraciifolia Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. ex Willd.   112 Darlington, 1955 Flovik 1940
!   Saxifraga hieraciifolia Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. ex Willd.   120 Darlington, 1955  
!   Saxifraga hieraciifolia None Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. ex Willd.   120 Cave1956supp Hamel 1953
!   Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. ex Willd. Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. ex Willd.   "55-60" Cave1958 J¢rg.et al. 1958
!   Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. ex Willd. Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. ex Willd.   c.110 Cave1958 Sokolovskaya 1958