CCDBAngiospermsSaxifragaceaeSaxifragaSaxifraga punctata L.

13 chromosome counts in Saxifraga punctata L.:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
  Saxifraga punctata L. Saxifraga punctata L.   c.70 IPCN65 Sokolovskaya 1965
  Saxifraga punctata L. Saxifraga punctata L.   28 IPCN online Krogulevich, R. E. 1984. In R.E. Krogulevich & T.S. Rostovtseva, Khromosomnye Chisla Tsvetkovykh Rastenii i Sibiri Dal'nego Vostoka. Izdatel'stvo "Nauka", Sibirskoe Otdelenie, Novosibirsk. ý.
  Saxifraga punctata L. Saxifraga punctata L.   28, 30 IPCN online Krogulevich, R. E. 1978. Kariologicheskij analiz vidov flory Vostochnogo Sajana. V Flora Pribajkal'ja. 19–48. Nauka, Novosibirsk.
  Saxifraga punctata L. Saxifraga punctata L.   28, 70,c.60,~80 IPCN online Krogulevich, R. E. 1976. Rol poliploidii v genesise flory Putorana. In: L. I. Malyshev, ed. 1976 Flora Putorana: Materali k Poznaniiu Osobennostei Sostava i Genezisia Gornykh Subarkticheskikh Flor Sibir. Novosibirsk. Nauka, Novosibirsk
  Saxifraga punctata L. Saxifraga punctata L.   c.80 IPCN online Sokolovskaya, A. P., N. S. Probatova & E. G. Rudyka. 1989. Chromosome numbers in some species of the flora of the Soviet far east from the families Actinidiaceae, Aristolochiaceae, Fabaceae, Ranunculaceae, Saxifragaceae. Bot. Žhurn. (Moscow & Leningrad) 74: 268–271.
  Saxifraga punctata L. Saxifraga punctata L.   32 IPCN online Krasnoborov, I. M., T. S. Rostovtseva & S. A. Ligus. 1980. Chromosome numbers of some plant species of South Siberia and the Far East. Bot. Zhurn. 65 (5): 659–668.
!   Saxifraga redowskyana Sternb. Saxifraga punctata L.   40 IPCN online ZHUKOVA, P. G. 1980. Chromosome numbers of some Southern Chukotka plant species. Bot. Zhurn. 65 (1): 51–59.
  Saxifraga redowskyana Sternb. Saxifraga punctata L.   40 IPCN online ZHUKOVA, P. G. & V. V. Petrovsky. 1980. Chromosome numbers and taxonomy of some species of the Anyui Mts. Bot. Zhurn. 65 (5): 651–659.
  Saxifraga punctata L. Saxifraga punctata L.   70 IPCN75-78 Zlrnkova et al. l 977a
!   Saxifraga punctata L. Saxifraga punctata L.   c.80, 84 IPCN73-74 ZHUKOVA, P.G., V.V. PETROVSKY, & T.N. PLIEVA. 1973. The chromosome numbers and taxonomy of some plant species from Siberia and Far East. (in Russian) Bot. zurn. (Moscow & Leningrad) 58: 1331-1342.
!   Saxifraga redowskyana Sternb. Saxifraga punctata L.   20 Cave1958 Sokolovskaya 1958
  Saxifraga punctata L. Saxifraga punctata L.   28 Cave1963 Sokolovskaya 1962
  Saxifraga punctata L. Saxifraga punctata L.   c.76 Cave1963 Sokolovskaya 1963