CCDBBryophytesAmblystegiaceaeAmblystegiumAmblystegium riparium (Hedw.) Schimp.

4 chromosome counts in Amblystegium riparium (Hedw.) Schimp.:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
  Amblystegium riparium (Hedw.) Schimp. Amblystegium riparium (Hedw.) Schimp. 21   IPCN online Lobachevskaya, O. V. & S. V. Gapon. 1988. Chromosomal numbers of leafy mosses (Musci) of the Ukraine. Ukrajins'k. Bot. Žurn. 45: 49–52.
  Amblystegium riparium (Hedw.) Schimp. Amblystegium riparium (Hedw.) Schimp. 21   IPCN online Vorobyev, Y. M., E. I. Vysotskaya & I. S. Danilkiv. 1984. The chromosome numbers of some species of leaved mosses of Gorky region. Nauch. Dokl. Vysshch. Shkoly, Biol. Nauk. 8: 78–81. (In Russian).
  Amblystegium riparium (Hedw.) Schimp. Amblystegium riparium (Hedw.) Schimp. 40   IPCN online Inoue, S. 1979. A preliminary report on moss chromosome numbers. Misc. Bryol. Lichenol. 8: 109–113.
!   Amblystegium riparium (Hedw.) Schimp. Amblystegium riparium (Hedw.) Schimp. 36   IPCN66 Vysotskaya 1966