CCDBBryophytesHypnaceaeHerzogiellaHerzogiella striatella (Brid.) Z. Iwats.

2 chromosome counts in Herzogiella striatella (Brid.) Z. Iwats.:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
  Herzogiella striatella (Brid.) Z. Iwats. Herzogiella striatella (Brid.) Z. Iwats. 11   IPCN online Ochyra, R. & E. Kuta. 1990. Chromosome studies on Polish bryophytes. VI. Acta Biol. Cracov., Ser. Bot. 32: 197–218.
!   Herzogiella striatella (Brid.) Z. Iwats. Herzogiella striatella (Brid.) Z. Iwats. 11,11+m,11,   Fritsch1991 Fritsch, Reinhard. Index to bryophyte chromosome counts. J. Cramer, 1991. by REINHARD FRITSCH