CCDBAngiospermsCaryophyllaceaeSileneGastrolychnis affinis (J. Vahl) Tolm. & Kozhanch.

8 chromosome counts in Gastrolychnis affinis (J. Vahl) Tolm. & Kozhanch.:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
!   Gastrolychnis affinis (J. Vahl) Tolm. & Kozhanch. Silene involucrata (Cham. & Schltdl.) Bocquet   48 IPCN online  
!   Gastrolychnis affinis (J. Vahl) Tolm. & Kozhanch. Silene involucrata (Cham. & Schltdl.) Bocquet   24 IPCN online Löve, A. & D. Löve. 1982. In: IOPB chromosome number reports LXXIV. Taxon 31: 120–126.
!   Gastrolychnis affinis (J. Vahl) Tolm. & Kozhanch. Silene involucrata (Cham. & Schltdl.) Bocquet   48 IPCN online Krogulevich, R. E. 1976. Rol poliploidii v genesise flory Putorana. In: L. I. Malyshev, ed. 1976 Flora Putorana: Materali k Poznaniiu Osobennostei Sostava i Genezisia Gornykh Subarkticheskikh Flor Sibir. Novosibirsk. Nauka, Novosibirsk
!   Gastrolychnis affinis (J. Vahl) Tolm. & Kozhanch. Silene involucrata (Cham. & Schltdl.) Bocquet   24 IPCN online Petrovsky, V. V. & P. G. ZHUKOVA. 1981. Chromosome numbers and taxonomy of some plant species of Wrangel Island. Bot. Zhurn. 66 (3): 380–387.
!   Gastrolychnis affinis (J. Vahl) Tolm. & Kozhanch. Silene involucrata (Cham. & Schltdl.) Bocquet   48 IPCN online ZHUKOVA, P. G. & V. V. Petrovsky. 1980. Chromosome numbers and taxonomy of some species of the Anyui Mts. Bot. Zhurn. 65 (5): 651–659.
!   Gastrolychnis affinis (J. Vahl) Tolm. & Kozhanch. Silene involucrata (Cham. & Schltdl.) Bocquet   48 IPCN online ZHUKOVA, P. G. & V. V. Petrovsky. 1976. Chromosome numbers of some Western Chukolka plant species, II. Bot. Žhurn. (Moscow & Leningrad) 61(7): 963–969.
!   Gastrolychnis affinis (J. Vahl) Tolm. & Kozhanch. Silene involucrata (Cham. & Schltdl.) Bocquet   48 IPCN75-78 Zhukova & Petrovsky 1976
!   Gastrolychnis affinis (J. Vahl) Tolm. & Kozhanch. Silene involucrata (Cham. & Schltdl.) Bocquet   48 IPCN75-78 Zhukova et al. 1977a