CCDBAngiospermsCaryophyllaceaeSileneGastrolychnis apetala (L.) Tolm. & Kozhanch.

3 chromosome counts in Gastrolychnis apetala (L.) Tolm. & Kozhanch.:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
  Gastrolychnis apetala (L.) Tolm. & Kozhanch. Silene uralensis subsp. apetala (L.) Bocquet   24 IPCN online Krogulevich, R. E. 1984. In R.E. Krogulevich & T.S. Rostovtseva, Khromosomnye Chisla Tsvetkovykh Rastenii i Sibiri Dal'nego Vostoka. Izdatel'stvo "Nauka", Sibirskoe Otdelenie, Novosibirsk. ý.
  Gastrolychnis apetala (L.) Tolm. & Kozhanch. Silene uralensis subsp. apetala (L.) Bocquet   24 IPCN online Krogulevich, R. E. 1976. Rol poliploidii v genesise flory Putorana. In: L. I. Malyshev, ed. 1976 Flora Putorana: Materali k Poznaniiu Osobennostei Sostava i Genezisia Gornykh Subarkticheskikh Flor Sibir. Novosibirsk. Nauka, Novosibirsk
  Gastrolychnis apetala (L.) Tolm. & Kozhanch. Silene uralensis subsp. apetala (L.) Bocquet   24 IPCN online Mesĭcek, J. & J. Sojăk. 1995. Chromosome numbers of Mongolian angiosperms. II. Folia Geobot. Phytotax. 30: 445–453.