CCDBAngiospermsRanunculaceaeHalerpestesHalerpestes salsuginosa (Pall.) Greene

8 chromosome counts in Halerpestes salsuginosa (Pall.) Greene:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
!   Halerpestes salsuginosa (Pall.) Greene Halerpestes sarmentosa (Adams) Kom.   48 IAPT/IOPB IAPT/IOPB Chromosome Data 8
!   Halerpestes salsuginosa (Pall.) Greene Halerpestes sarmentosa (Adams) Kom.   16 IPCN online Rudyka, E. G. 1988. Chromosome numbers in some vascular plant species from the far east of the USSR. Bot. Žhurn. (Moscow & Leningrad) 73: 294–295.
!   Halerpestes salsuginosa (Pall.) Greene Halerpestes sarmentosa (Adams) Kom.   48 IPCN online Krasnikova, S. A., A. A. Krasnikov, T. S. Rostovtzeva & V. M. Chanminchun. 1983. Chromosome numbers of some plant species from the south of Siberia. Bot. Zhurn. SSSR 68 (6): 827–835. (In Russian).
!   Halerpestes salsuginosa (Pall.) Greene Halerpestes sarmentosa (Adams) Kom.   c.48 IPCN online Krasnikova, S. A. 1984. In R.E. Krogulevich & T.S. Rostovtseva, Khromosomnye Chisla Tsvetkovykh Rastenii i Sibiri Dal'nego Vostoka. Izdatel'stvo "Nauka", Sibirskoe Otdelenie, Novosibirsk. ý.
!   Halerpestes salsuginosa (Pall.) Greene Halerpestes sarmentosa (Adams) Kom.   16 IPCN online Krogulevich, R. E. 1978. Kariologicheskij analiz vidov flory Vostochnogo Sajana. V Flora Pribajkal'ja. 19–48. Nauka, Novosibirsk.
!   Halerpestes salsuginosa (Pall.) Greene Halerpestes sarmentosa (Adams) Kom.   48 IPCN online Krasnikova, S. A., R. E. Krogulevich & T. S. Rostovtseva. 1984. In R.E. Krogulevich & T.S. Rostovtseva, Khromosomnye Chisla Tsvetkovykh Rastenii i Sibiri Dal'nego Vostoka. Izdatel'stvo "Nauka", Sibirskoe Otdelenie, Novosibirsk. ý.
!   Halerpestes salsuginosa (Pall.) Greene Halerpestes sarmentosa (Adams) Kom.   48 IPCN online Krasnikov, A. A. 1993. <In> A. Takhtajan (editor), Numeri Chromosomatum Magnoliophytorum Florae URSS, Moraceae--Zygophyllaceae. Nauka, Petropoli
  Halerpestes salsuginosa (Pall.) Greene Halerpestes sarmentosa (Adams) Kom.   16 IAPT/IOPB IAPT/IOPB Chromosome Data 26