CCDBAngiospermsCompositaeTanacetumTanacetum boreale Fisch. ex DC.

19 chromosome counts in Tanacetum boreale Fisch. ex DC.:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
  Tanacetum boreale Fisch. ex DC. Tanacetum vulgare L.   18 IAPT/IOPB IAPT/IOPB Chromosome Data 5
  Tanacetum boreale Fisch. ex DC. Tanacetum vulgare L. 9(1) 18(1) Asteracea Rostovsteva 1983 Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad)
  Tanacetum boreale Fisch. ex DC. Tanacetum vulgare L.   18 IPCN online Rostovtseva, T. S. 1984. Khrom. Chisla Tsvet. Nauka, Novosibirsk.
  Tanacetum boreale Fisch. ex DC. Tanacetum vulgare L. 9   IPCN online Rostovtseva, T. S. 1983. Chromosome numbers of some species of the family Asteraceae II. Bot. Zhurn. SSSR 68(5): 660–664. (In Russian).
  Tanacetum boreale Fisch. ex DC. Tanacetum vulgare L.   18 IPCN online ZHUKOVA, P. G. 1982. Chromosome numbers of some plant species of north-eastern Asia. Bot. Zhurn. SSSR 67 (3): 360–365.
  Tanacetum boreale Fisch. ex DC. Tanacetum vulgare L.   18 IPCN online Krogulevich, R. E. 1978. Kariologicheskij analiz vidov flory Vostochnogo Sajana. V Flora Pribajkal'ja. 19–48. Nauka, Novosibirsk.
  Tanacetum boreale Fisch. ex DC. Tanacetum vulgare L.   18 IPCN online Krogulevich, R. E. 1976. Rol poliploidii v genesise flory Putorana. In: L. I. Malyshev, ed. 1976 Flora Putorana: Materali k Poznaniiu Osobennostei Sostava i Genezisia Gornykh Subarkticheskikh Flor Sibir. Novosibirsk. Nauka, Novosibirsk
  Tanacetum boreale Fisch. ex DC. Tanacetum vulgare L. 9 18 IPCN online Belaeva, V. A. & V. Siplivinsky. 1981. In Chromosome number reports LXXIII. Taxon 30: 857–860.
  Tanacetum boreale Fisch. ex DC. Tanacetum vulgare L.   18 IPCN online Belaeva, V. A. & V. N. SIPLIVINSKY. 1975. Chromosome numbers and taxonomy of some species of Baikal flora. Bot. Žhurn. (Moscow & Leningrad) 60(6): 864–872.
  Tanacetum boreale Fisch. ex DC. Tanacetum vulgare L.   18 IPCN online ZHUKOVA, P. G. & V. V. Petrovsky. 1975. Chromosome numbers of some Western Chukolka plant species. Bot. Žhurn. (Moscow & Leningrad) 60(3): 395–401.
  Tanacetum boreale Fisch. ex DC. Tanacetum vulgare L.   18 IPCN online ZHUKOVA, P. G. & V. V. Petrovsky. 1976. Chromosome numbers of some Western Chukolka plant species, II. Bot. Žhurn. (Moscow & Leningrad) 61(7): 963–969.
  Tanacetum boreale Fisch. ex DC. Tanacetum vulgare L.   18 IPCN online Krogulevich, R. E. 1976. Chromosome numbers of plant species from the Tunkinsky Alpes (East Sayan). News Sib. Depart. Acad. Sci. USSR, Ser. Biol. 15(3): 46–52.
  Tanacetum boreale Fisch. ex DC. Tanacetum vulgare L. 18   IPCN online Krogulevich, R. E. 1978. Karyological analysis of the species of the flora of eastern Sayana. Pp. 19-48 in L. I. Malyshev & G. A. Peshlcova (eds.) Flora of the Prebaikal. Novosibirsk.
  Tanacetum boreale Fisch. ex DC. Tanacetum vulgare L.   18 IPCN online Volkova, S. A. & D. D. Basargin. 2002. Chromosome numbers of species of Chabarovsk territory flora. Bot. Žhurn. (Moscow & Leningrad) 87(4): 165–167.
  Tanacetum boreale Fisch. ex DC. Tanacetum vulgare L.   18 IPCN online Zhmyleva. 2006. Comparison of somatic chromosomes in some species of Chrysanthemum sensu lato in Russia. Chromosome Bot. 1: 13–22.
  Tanacetum boreale Fisch. ex DC. Tanacetum vulgare L.   18 IPCN67-71 ZHUKOVA, P.G. 1969. Chromosome number in certain plant species indigenous to the north-east of the USSR. IV. Bot. Zurn. 54: 1985-1990.
  Tanacetum boreale Fisch. ex DC. Tanacetum vulgare L.   18 IAPT/IOPB IAPT/IOPB Chromosome Data 23
!   Tanacetum boreale Fisch. ex DC. Tanacetum vulgare L.   18 IAPT/IOPB IAPT/IOPB Chromosome Data 26
  Tanacetum boreale Fisch. ex DC. Tanacetum vulgare L.   18 IAPT/IOPB IAPT/IOPB Chromosome Data 30